summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/pl/usage-objects-selecting.xml
blob: b77f354c001479b5b5bff503d128f42d00cf6ec0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<chapter label="6" id="selecting-chapter">
<title>Wybieranie obiektów</title>
 <sect1 id="selecting-introduction">
 <title>Wprowadzenie do wybierania obiektów</title>
  <para>
    Wybieranie obiektów jest prawdopodobnie najczęstszą operacją
    w trakcie pracy z programem <application>Dia</application>. 
    Od chwili stworzenia obiektu do obmyślania wyglądu tworzonego
    diagramu zawsze można wybrierać obiekty aby poprawnie je ustawić.
    <!-- Muszę przyznać że to intro naprawdę nie jest dobre -->
  </para>
  <para>
    Po wybraniu obiektów, należy przemieścić zaznaczenie na obiekt
    do modyfikacji. Nieznaznaczony obiekt nie może być modyfikowany.
  </para>
  <para>
    Wybieranie obiektów może być dokonywane na wiele różnych sposobów,
    także można przeprowadzić wiele działań na wybranych obiektach.
  </para>
  <para>
    Można wybierać obiekty w celu przemieszczenia ich w diagramie lub
    do pogrupowania ich w logiczny sposób w celu łatwiejszej ich 
    manipulacji, łączenia z innymi lub po prostu w celu usunięcia ich
    z diagramu.
  </para>
 </sect1>
 
 <!-- +How to Select Objects -->
 <sect1 id="how-to-select">
 <title>Jak wybierać obiekty</title>
  <sect2 id="basic-selection">
  <title>Zaznaczanie podstawowe</title>
   <para>
     Podstawowym sposobem wybierania obiektów jest klikanie na nich.
   </para>
   <para>
     Po wybraniu obiektu pojawia się on z małymi zielonymi punktami
     przy wierzchołkach oraz na brzegach.
   </para>
   <para>
     Po pojawieniu się zielonych punktów, można rozpocząć manipulację
     tymi obiektami. Po jej zakończeniu można odznaczyć obiekty klikając
     wolną przestrzeń diagramu, wówczas zielone punkty znikną
     umożliwiając wybór innych obiektów.
   </para>
  </sect2>
 
  <sect2 id="multi-selection">
  <title>Wybieranie wielu obiektów</title>
   <para>
     Najprostszym sposobem wybierania więcej niż jednego obiektu na raz
     jest kliknięcie na wolną przestrzeń diagramu z wciśniętym lewym
     przyciskiem myszy oraz przesunięcie kursora z przytrzymanym
     klawiszem. Spowoduje to narysowanie prostokąta na płaszczyźnie diagramu
     i zaznaczenie obiektów obecnych w jego obrębie po zwolnieniu przycisku.
   </para>
   <para>
     Innym sposobem na zaznaczenie jest przytrzymanie klawisza Shift w
     trakcie wybierania obiektów klikając je pojedynczo.
   </para>
   <para>
     Po zakończeniu wybierania, każdy wybrany obiekt musi pojawić się
     ze swoimi zielonymi punktami opisanymi powyżej.
   </para>
   <para>
     Zaznaczanie wielu plików jest użyteczne przy przeprowadzaniu tej
     samej operacji na różnych obiektach, dzięki temu można zaoszczędzić
     więcej czasu niż w przypadku zaznaczania obiektów po kolei.
   </para>
   <para>
     Po zaznaczeniu, obiekty zachowują się jak grupa. Oznacza to, że
     podczas ich przemieszczania, przemieszczona zostaje cała grupa.
     To samo dotyczy ich usuwania - cała grupa zostanie usunięta z
     diagramu po wybraniu tej operacji.
   </para>
   <para>
     Następnie jeśli kliknięta zostanie pusta płaszczyzna diagramu lub
     też warstwa zostanie zmieniona na inną, zaznaczenie zostanie
     anulowane. Jeśli trzeba dodać więcej obiektów do zaznaczenia, należy
     po prostu przytrzymać klawisz Shift i kliknąć na obiekt do dodania.
   </para>
   <note>
   <para>
     Przy założeniu, że wybrano kilka obiektów na diagramie, wciąż
     możliwa jest zmiana rozmiaru jednego z nich bez zmiany rozmiaru czy pozycji
     innych wybranych obiektów. Aby dowiedzieć się jak zmieniać rozmiary
     obiektów należy zajrzeć do rozdziału opisującego zmianę rozmiarów obiektów.
     <!-- tutaj trzeba ustawić dowiązanie -->
   </para>
   </note>
  </sect2>
 
  <sect2 id="other-selection">
  <title>Inne metody wybierania obiektów</title>
  <para>
    Inne metody wybierania obiektów są opisane poniżej, do wszystkich
    tych opcji można dostać się przez
    <interface>główne menu podręczne</interface> z menu
    <menuchoice><guimenu>Wybierz</guimenu></menuchoice> :
  </para>
  <variablelist>
   <varlistentry>
     <term>Wybieranie wszystkich obiektów</term>
     <listitem>
     <para>
      Wybranie opcji <menuchoice><guimenuitem>Wszystko</guimenuitem></menuchoice>
      pozwala na wybranie obiektów obecnych w bieżącej warstwie w taki
      sam sposób jakbyśmy zrobili to ręcznie.
     </para>
     <para>
      Ta opcja jest skrótem przydatnym gdy diagram zawiera wiele
      obiektów i użytkownik nie chce tracić czasu na wybieranie ich pojedynczo.
     </para>
     </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
     <term>Odznaczanie wszystkich obiektów</term>
     <listitem>
     <para>
       Wybranie opcji <menuchoice><guimenuitem>Nic</guimenuitem></menuchoice>
       spowoduje odznaczenie wcześniej wybranych obiektów. Ten sam
       efekt daje kliknięcie każdej wolnej części diagramu.
     </para>
     <para>
       Po odznaczeniu obiektów nie można przeprowadzić na nich żadnej
       operacji. Więc należy je wybrać ponownie aby kontynuować.                                           
     </para>
     <tip>
      <para>
       Często zachodzi potrzeba trwałego wybrania obiektów, aby to
       zrobić, można utworzyć dowolną grupę z dowolnych obiektów lub wyciąć i
       wkleić je jako nową warstwę, która będzie zawierała obiekty zaznaczenia.
      </para>
      <para>
       Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania grupami należy zajrzeć
       do odpowiedniego rozdziału podręcznika poświęconego temu zagadnieniu.
       Informacje na temat warstw również umieszczone są w osobnym rozdziale
       poświęceonym warstwom.
       <!-- trzeba tutaj dodać dowiązania -->
      </para>
     </tip>
     </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
     <term>Odwracanie zaznaczenia</term>
     <listitem>
      <para>
       Załóżmy że diagram zawiera dziesięć obiektów a my chcemy
       wybrać tylko osiem z nich. Jedną z metod zaznaczenia tych ośmiu obiektów
       jest wybranie opcji 
       <menuchoice><guimenuitem>Odwróć</guimenuitem></menuchoice> z
       menu
       <menuchoice><guimenu>Wybierz</guimenu></menuchoice>.
      </para>
      <para>
       Po prostu należy zaznaczyć dwa niepotrzebne obiekty ręcznie, a
       potem zaznaczyć opcję
       <menuchoice><guimenuitem>Odwróć</guimenuitem></menuchoice>.
       Wówczas zostanie wybrane osiem pozostałych obiektów a
       wcześniej zaznaczone dwa zostaną pominięte.
      </para>
      <tip>
       <para>
        Inną metodą jest wybranie za pomocą opcji
        <menuchoice><guimenuitem>Wszystko</guimenuitem></menuchoice> 
        obiektów opisanych powyżej a następnie wraz z przytrzymanym
        klawiszem Shift wybranie obiektów, które nie są potrzebne.
       </para>
      </tip>
  <note>
   <para>
       Wybierać można tylko obiekty obecne w bieżącej warstwie. Jeśli
       obiekt nie chce się wybrać, oznacza to prawdopodobnie, że jest umieszczony w
       innej warstwie. Aby dowiedzieć się jak zmienić bieżącą wartstwę oraz jak
       manipulować wieloma warstwami, zajrzyj do rozdziału Zarządzanie warstwami.
       <!-- Trzeba tu dodać hiperłącze -->
   </para>
  </note>
     </listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
  </sect2>
 
  <sect2 id="selection-connected">
  <title>Wybieranie połączonych obiektów</title>
   <para>
    Jedną z użytecznych i wydajnych funkcji <application>Dia</application> 
    jest jej możliwość zarządzania połączeniami między obiektami.
   </para>
   <para>
    Połączenia w <application>Dia</application>, mogą być wykorzystywane
    do wielu celów. Pierwszym, ale nie ostatnim, jest odpowiednie określenie
    bezpośrednich związków pomiędzy dwoma obiektami.
   </para>
   <para>
    Drugi to łatwiejsze zarządzanie obiektami które zachowują się
    bardziej efektywnie po ustaleniu odpowiednich zasad i można uzyskać do nich
    dostęp poprzez kilka kliknięć przycisku myszy.
   </para>
   <note>
   <para>
    Aby poznać więcej korzyści, które daje łączenie różnych obiektów
    razem, należy przeczytać rozdział Łączenie obiektów.
   </para>
   </note>
   <para>
    Wybieranie obiektów połączonych z pewnym obiektem jest tak proste jak
    wybieranie tego określonego obiektu. Należy kliknąć prawym
    przyciskiem myszy na płótnie aby otworzyć
    <interface>główne menu podręczne</interface> i kliknąć opcję
    <menuchoice>
     <guimenu>Wybierz</guimenu>
     <guimenuitem>Połączone</guimenuitem>
    </menuchoice>
   </para>
   <para>
    Jeśli ten obiekt nie jest połączony z innym obiektem, operacja ta
    nie przyniesie efektów. W innym przypadku połączone obiekty zostaną
    magicznie wybrane i uformują nową grupę tymczasowo wybranych
    obiektów.
   </para>
   <note>
   <para>
    Jeśli operacja zostanie ponownie powtódzona, wszystkie połączone
    obiekty do tej nowej grupy zostaną dodane do zaznaczenia.
   </para>
   <para>
    Można powtarzać operację do czasu aż zostaną wybrane wszystkie
    połączone ze sobą obiekty.
   </para>
   </note>
  </sect2>
  <sect2 id="selection-transitive">
  <title>Wybieranie przechodnich obiektów</title>
   <para>
   Technika pokazana wyżej jest dobra jeśli w pewnym momencie zachodzi
   potrzeba wybrania małej liczby połączonych obiektów.
   </para>
   <para>
    Czasami trzeba wybrać całą grupę obiektów połączonych ze sobą. Ten
    sposób wybierania obiektów krok po kroku nie jest wydajny.
    efficient.
   </para>
   <para>
    To jest powód tego, że <application>Dia</application> oferuje
    możliwość przeprowadzenia wszystkich kroków za jednym razem.
   </para>
   <para>
    Aby to uczynić, należy wybrać główny obiekt do zaznaczenia a
    następnie kliknąć płótno aby rozwinąć na ekranie
    <interface>główne menu podręczne</interface>, lecz tym razem należy
    wybrać 
    <menuchoice>
     <guimenu>Wybierz</guimenu>
     <guimenuitem>Przechodnie</guimenuitem>
    </menuchoice> zamiast <guimenuitem>Połączone</guimenuitem>.
   </para>
   <para>
    I to wszystko, wszystkie obiekty, które były połączone do obiektu 
    początkowego zostały wybrane i można na nich wykonywać różne działania,
    których zażyczy sobie użytkownik.
   </para>
  </sect2>
  <sect2 id="selection-same-type">
  <title>Wybieranie obiektów tego samego typu</title> 
  <para>
    <application>Dia</application> implementuje różne triki
    umożliwiające wybór obiektów wskazanego typu.
   </para>
   <para>
    Oznacza to, na przykład, że jeśli użytkownik chce wybrać obiekty
    spełniające to samo kryterium przynależności do typu (wszystkie prostokąty,
    linie lub własne kształty), można to uczynić wybierając obiekt
     żądanego typu i klikając w
    <interface>głównym menu podręcznym</interface>, opcję
    <menuchoice>
     <guimenu>Wybierz</guimenu>
     <guimenuitem>Ten sam typ</guimenuitem>
    </menuchoice>.
   </para>
   <para>
    Obiekty tego samego typu co wybrany zostaną automatycznie zaznaczone.
    W skład zaznaczenia będą wchodziły tylko obiekty obecne w bieżącej warstwie.
   </para>
  </sect2>
</sect1>
</chapter>