summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorIru Cai <mytbk920423@gmail.com>2018-04-23 00:10:34 +0800
committerIru Cai <mytbk920423@gmail.com>2018-04-23 00:10:34 +0800
commitb3b5952029558ae72bfded28a29a98e7c5ce95a3 (patch)
tree4cfc4444ef18335e91246c220d061993f49db271
downloadgnulinux-book-b3b5952029558ae72bfded28a29a98e7c5ce95a3.tar.xz
initial commit
-rw-r--r--readme.rst14
1 files changed, 14 insertions, 0 deletions
diff --git a/readme.rst b/readme.rst
new file mode 100644
index 0000000..358c134
--- /dev/null
+++ b/readme.rst
@@ -0,0 +1,14 @@
+计算机应用入门——基于GNU/Linux
+==============================
+
+几周前在社团讲GNU/Linux入门,这入门教程不好做,软硬件都有,于是就想,干脆就做一个计算机入门教程吧。当时只是做个讲稿,由于时间关系,我有很多内容没写好。
+
+最近几天,又有一些人谈GNU/Linux相关的内容,感觉自己需要写点东西。之前在做入门讲座的幻灯片时,我就在想,其实我可以写本书了。现在,我就开始写了。
+
+既然是写书,我就希望有更多的人看。如果书中有什么错误,或者有什么问题,请发issue告诉我,或者提交pull request.
+
+.. image:: https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png
+ :alt: 知识共享许可协议
+ :target: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
+
+本作品采用 `知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>`__ 进行许可。